مجری طرح

مجری طرح

آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای پروانه تأسیس از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که دارای شرایط زیر باشند : 
1) دارا بودن گواهینامه رتبه بندی با حداقل رتبه (3) 
2) عدم کسب نمره منفی بیش از (75 نمره) طی دو سال اخیر بر اساس شیوه نامه نظارت و راهنمایی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد 
3) عضویت در انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (برابر با تأکید وزارت آموزش و پرورش) 
4) اعلام آمادگی مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد به انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد شهرستان

اساتید مجتمع نخبگان زنجان