آموزش پیشگیری ازجرم

 

آموزش پیشگیری از وقوع جرم

نام دوره آموزشی

آموزش پیشگیری از وقوع جرم

ساعت

12

شهریه (ریال)

1,920,000

رئوس مطالب

■ آموزش های علمی و عملی نحوه مقابله با جرم 
■ شناخت دقیق نحوه عملی پیشگیری از وقوع جرم 
■ نحوه برخورد با جرم 
■ ریشه یابی نحوه تمایل و سوق به انجام جرایم 
■ آموزش نحوه مقابله با جرم و پیشگیری از تمایل به جرمبرچسب ها

آموزش پیشگیری ازجرم