مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی

 

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی

محتوای دوره

  • تعریف مدیریت منابع انسانی و وظایف آن
  • اصلاح ذهنیت‌های غلط موجود در سازمان‌ها در ارتباط با فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی
  • چه زمان نیاز به ایجاد واحد منابع انسانی به وجود می‌آید؟
  • نقش شیوه مدیریت منابع انسانی در پیش‌برد اهداف سازمان
  • جذب نیروی انسانی شایسته در سازمان و الزامات آن
  • توسعه نیروی انسانی
  • نگهداری نیروی انسانی در سازمان
  • لزوم ارتباط صحیح و یکپارچگی فعالیت‌های مختلف منابع انسانی​


برچسب ها

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان