مخاطبان دوره مدیران عالی

 

مخاطبان دوره

 
  • کارفرمایان، مدیران سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی که کارکنان آنها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
  • مدیران و کارشناسان منابع انسانی، مدیران مالی، امور حقوقی و امور قراردادها
  • پیمانکاران و مقاطعه کاران پروژه های عمرانی و غیر عمرانی
  • کارکنان سازمان ها، موسسات، شرکت ها و کارگاههای دولتی و خصوصی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند یا تمایل به تحت پوشش قرار گرفتن این سازمان هستند
  • شاغلین انفرادی که تمایل به تحت پوشش قرار گرفتن در سازمان تامین اجتماعی دارند

اساتید مجتمع نخبگان زنجان