کارگاه ارزشیابی مشاغل براساس مدل IPE

کارگاه ارزشیابی مشاغل براساس مدل IPE

محتوای دوره

 

  • تعریف ارزشیابی مشاغل
  • آشنایی با مدل 3p
  • آشنایی با مدل IPE  مرسر جهت ارزشیابی و امتیاز دهی به مشاغل
  • تشریح عوامل موثر در ارزشیابی مشاغل مدل مرسر
  • تشریح روش امتیازدهی درمدل مرسر و به کمک ماتریس های امتیاز دهی عوامل پنجگانه
  • شبیه سازی مدل برای چندین شغل به عنوان نمونه های عملی
  • تشریح کاربردها و خروجی های مدل مرسر در نظام جامع مدیریت منابع انسانی​


برچسب ها

کارگاه ارزشیابی مشاغل براساس مدل IPE  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان