تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد مدیریت مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد مدیریت مالی

محتوای دوره

 

 • اهداف مدیریت مالی
 • اهداف تجزیه،تحلیل و تفسیر صورتهای مالی
 • اشخاص استفاده کننده از تجزیه، تحلیل و تفسیر صورتهای مالی
 • مروری بر شکل و محتوای تهیه صورتهای مالی اساسی براساس استانداردهای حسابداری
 • اطلاعات مورد نیاز و قابل دسترس جهت تجزیه، تحلیل و تفسیر صورتهای مالی
 • ابزارها و مدلهای تجزیه، تحلیل و تفسیر صورتهای مالی
 • نحوه استانداردسازی صورتهای مالی
 • استانداردها و معیارهای مقایسه صورتهای مالی
 • تحلیل نسبتهای مالی(افقی و عمودی)
 • تحلیل رفتار هزینه ها
 • آشنایی با بازار سرمایه
 • برنامه ربزی سود با استفاده از تجزیه و تحلیل نقاط سربه سر


برچسب ها

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد مدیریت مالی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان