آموزش حقوقی ومشاوره قبل وبعد ازدواج

 

 

آموزش مشاوره حقوقی قبل و بعد از ازدواج

نام دوره آموزشی

آموزش مشاوره حقوقی قبل و بعد از ازدواج

■ آموزش نحوه مشاوره امور حقوقی خانواده 
■ آشنائی با مباحث خانواده 
■ آموزش های حقوقی کلی ازدواجبرچسب ها

آموزش حقوقی ومشاوره قبل وبعد ازدواج  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان