آیابدون شرکت در آزمون آنلاین مدرک مرکز را دریافت کرد؟

جواب کارشناس :

خیر.فقط تحت شرایط خاص در صورتی که با ارائه نامه یا مدارک خاص بر ما ثابت شود که آن تخصص مورد نظر در شما وجود دارد می توانید بدون شرکت در آزمون گواهی دریافت کنید.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان