مدیریت جامع بازاریابی

 

مدیریت جامع بازاریابی

محتوای دوره

 

 • اصول بازاریابی
 • ​رفتار مصرف کننده 
 • بازاريابي شرکتیB2B 
 • استراتژی محصول 
 • طراحی و مدیریت خدمات
 • طراحی استراتژی های قیمت گذاری
 • طراحی و مدیریت کانال توزیع
 • طراحی و مدیریت ارتباطات جامع بازاریابی
 • مدیریت فروش
 • مدیریت ارتباط با مشتریان 
 • بازاریابی دیجیتال
 • طراحی استراتژی  های رقابتی 
 • برنامه بازاریابی - اجرا و کنترل ​


برچسب ها

مدیریت جامع بازاریابی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان