AutoCAD

AutoCAD

نام دوره آموزشی

AutoCAD

ساعت

60

 

هدف:

طراحی و رسم نقشه های دو بعدی در اتوکد مقدماتی و ترسیم نقشه های سه بعدی در اتوکد تکمیلی به کمک کامپیوتر برای دانشجویان رشته های عمران و مکانیک، معماری و ...

رئوس مطالب


■ جلسه اول: آشنائی با نرم افزار اتوکد ، محیط کاری اتوکد ، آشنائی با محیط کاری بخش های مختلف اتوکد ، مکان نما ، پنجره Startup ، Units (واحد ها) ، تنظیمات کلی اتوکد ، تمرین جلسه اول 
■ جلسه دوم: باز کردن صفحه جدید ، باز کردن فایل های از قبل کار شده ، ذخیره سازی فایل جدید ، ذخیره سازی فایل تغییر داده شده ، دستور Close ، روش های انتخاب اشیاء ، دستور Undo (لغو) ، Redo (برگرداندن) ، فرمانهای Zoom ( بزرگنمائی - کوچکنمائی ) ، Pan (جا به جائی) ، تمرین جلسه دوم 
■ جلسه سوم: انواع روش های مختلف صدور فرمان در اتوکد ، دستور Line (خط) ، دستور Constraction Line (ترسیم خطی ابتدا و انتهای نامحدود) ، Multiline (خط چندلایه) ، Ray (نیم خط) ، Point (نقطه) ، Erase (پاک کردن) ، Copy (کپی کردن) ، تمرین جلسه سوم 
■ جلسه چهارم: Devide (تقسیم به قسمت مساوی) ، Measure (تقسیم به اندازه مساوی) ، Circle (دایره) ، Rectangle (مستطیل) ، Polygon (چندضلعی) ، Donut (رینگ) ، تمرین جلسه چهارم 
■ جلسه پنجم: Elips (بیضی) ، Arc (کمان) ، Elips Arc (کمان بیضی) ، Move (جا بجائی) ، Rotate (چرخش) ، تمرین جلسه پنجم 
■ جلسه ششم: Polyline (خطوط یکپارچه) ، Revision Cloud (ابر بازبینی) ، Spline (منحنی) ، Region (سطح بسته) ، Offset (کپی موازی از موضوع) ، Scale (مقیاس) 
■ جلسه هفتم: Boundary (ایجاد موضوع محصور) ، Hatch (هاشور) ، Gradiant (طیف رنگ) ، ترسیم نقشه 
■ جلسه هشتم: MTEXT (متن چندخطی) ، Text (نوشته) ، Textstyle (تنظیمات متن) ، Table (جدول) ، تمرین جلسه هشتم با پروژه 
■ جلسه نهم: Object snap (گیره های شی) ، ترسیم نقشه 
■ جلسه دهم: Array (تکثیر عمومی و افقی) ، Stretch (تغییر طول و کشیدگی موضوع) ، Trime (برش) ، Extend (امتداد دادن) ، تمرین جلسه دهم با پروژه 
■ جلسه یازدهم: Break at point (شکستن یک نقطه) ، Break (شکستن) ، Join (اتصال) ، Align (هم راستا کردن) ، ترسیم نقشه 
■ جلسه دوازدهم: Chamfer (پخ کردن گوشه ها) ، Fillet (گرد کردن گوشه ها) ، Blend curves ، تمرین جلسه دوازدهم با پروژه 
■ جلسه سیزدهم: Block ، Insert Block ، Explode ، تمرین (ترسیم نقشه) ، تمرین با پروژه 
■ جلسه چهاردهم: Dimention (اندازه گیری) ، ترسیم نقشه با اندازه گیری 
■ جلسه پانزدهم: Dimention style (تنظیمات اندازه گیری) 
■ جلسه شانزدهم: Purge ، Layout ، Properties ، صفحه بندی ، تمرین جلسه شانزدهم 
■ جلسه هفدهم: Plot گرفتن و تنظیمات ، تمرین جلسه هفدهم 
■ جلسه هجدهم: ترسیم نقشه (تمرین اتمام دو بعدی) و رفع اشکال 
■ جلسه نوزدهم: کار در فضای سه بعدی ، کنترل UCS ، انواع مدل های سه بعدی ، نوار View ، نوار Visualstyle ، Viewcube ، کاربرد 3Dorbit ، تمرین جلسه نوزدهم 
■ جلسه بیستم: دستور Box ، wedge ، cone ، sphere ، cylinder ، Torus ، pyramid ، Helix ، تمرین جلسه بیستم 
■ جلسه بیست و یکم: دستور Mesh ، Mesh Smooth ، Mesh Smooth Move ، Mesh Smooth Less ، Refine Mesh ، Mesh Crease ، تمرین جلسه بیست و یکم با پروژه 
■ جلسه بیست و دوم: دستور Extrude ، Presspull ، Sweep ، Revolve ، Loft ، ترسیم نقشه بصورت سه بعدی 
■ جلسه بیست و سوم: PolySolid ، Union ، Subtract ، Intersect ، ترسیم نقشه سه بعدی 
■ جلسه بیست و چهارم: 3D Move ، 3D Rotate ، 3D Align ، 3D Array ، 3D Mirror ، ترسیم نقشه سه بعدی 
■ جلسه بیست و پنجم: تمرین ، ترسیم کامل نقشه سه بعدی 
■ جلسه بیست و ششم: دستور Extrude faces ، Move faces ، Offset faces ، Delete faces ، Taper faces 
■ جلسه بیست و هفتم: Copy faces ، Chamfer Edges ، Color faces ، Copy Edges ، Shell ، Interference 
■ جلسه بیست و هشتم: Slice ، Thicken ، Extract Edge ، Surface Planear ، Surface Patch ، Surface Offset ، Surface fillet 
■ جلسه بیست و نهم: Material ، Render 
■ جلسه سی ام: تمرین و ترسیم نهائی پروژه سه بعدی و رفع اشکالبرچسب ها

اتوکد در زنجان   آموزش اتوکد مقدماتی   آموزش اتوکد پیشرفته   آموزش نرم افزار معماری در زنجان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان