کارگاه بودجه‌بندی در عمل

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

بودجه فرایند تخمین هزینه‌ها و درآمد و منابع برای یک دوره زمانی معین است که وضعیت مالی آینده شرکت را از دیدگاه سهامداران و ذینفعان شرکت ارائه می‌دهد و مهم‌ترین مسئله قبل از فرایند بودجه‌بندی تعیین استراتژی‌های آتی شرکت است. لذا این دوره که بر اساس متدلوژی متداول در شرکت‌های بین‌اللملی و آشنای با تدوین استراتژی می‌باشد کمک شایانی به ارتقای کیفیت بودجه‌بندی می‌نماید و نحوه مستندسازی انجام این فرایند در ساختار منظم در غالب اکسل ابزار مناسبی را جهت تهیه دقیق صورت‌های مالی و‌ کنترل آن را در اختیار تهیه‌کنندگان بودجه قرار می‌دهد، لذا این دوره برای کلیه حسابداران در هر سطح و‌ کسانی که در تهیه بودجه و کنترل آن نقش دارند مفید خواهد بود.

 

مدت 8 ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط
مدرک مجتمع نخبگان
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی
برچسب ها

کارگاه بودجه‌بندی در عمل