اهداف و ماموریت ها

اهداف و ماموریت ها

1-ماموریت سازمان

مجتمع نخبگان زنجان، با پشتوانه بيش از 10 سال حضور موثر در فضای اقتصادی و اجتماعی كشور ماموريت خود را كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق می داند و می كوشد تا:
  1-راهبران بخش كسب و كار را در هر اندازه ای از حجم فعاليت، برای حضور در شرايط پيش رو ياری كند.
 2-به بنگاه های اقتصادی كشور در زمينه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای طراحی و اجرای تغییر و تحولات موثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها کمک کند.

3-دانش نظری و مهارت های مورد نياز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد.
 4-به مـديران و سـياسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طريق مشاوره و پژوهش ياری رساند.

 

2-اهداف مجتمع نخبگان
       1-کمک به سازمان‌های دولتی و خصوصی وبه افرادجویای کار به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت

       2-افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی

       3-کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبود‌ها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریتبرچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان