آیا می توانیم با مدرسین، کلاس خصوصی داشته باشیم؟

خوشبختانه امکان برگزاری کلاس خصوصی با مدرسین وجود دارد دراین زمینه با مدیریت مجتمع نخبگان باتلفن 02433466877 تماس فرمایید.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان