آیا می توانیم با مدرسین، کلاس خصوصی داشته باشیم؟

خوشبختانه امکان برگزاری کلاس خصوصی با مدرسین وجود دارد دراین زمینه با مدیریت مجتمع نخبگان باتلفن 02433466877 تماس فرمایید.