کارت هدیه

 

کارت هدیه

 

مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست . 

او به ما وابسته نیست ،ما به او وابسته هستیم . 

کارت هدیه آموزش یکی از راهکارهای باشگاه مشتریان مجتمع فنی نخبگان در راستای فرهنگ سازی برای آموزش و تولید مهارت و تخصص در جامعه می باشد . شما می توانید با خرید کارت هدیه آموزش آن را به

عزیزانتان هدیه دهید تا بتوانند از دوره های آموزشی مجتمع فنی نخبگان استفاده نمایند

 برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان