کارت هدیه

 

کارت هدیه

 

مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست . 

او به ما وابسته نیست ،ما به او وابسته هستیم . 

کارت هدیه آموزش یکی از راهکارهای باشگاه مشتریان مجتمع فنی نخبگان در راستای فرهنگ سازی برای آموزش و تولید مهارت و تخصص در جامعه می باشد . شما می توانید با خرید کارت هدیه آموزش آن را به

عزیزانتان هدیه دهید تا بتوانند از دوره های آموزشی مجتمع فنی نخبگان استفاده نمایند

 برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان