گواهینامه های مجتمع نخبگان مورد تایید کجاست؟

جواب کارشناس :

مجتمع نخبگان دارای مجوزات متعدد به شرح آنچه در اعتبارات و مجوزات مرکز می بینید می باشد در نتیجه گواهینامه های صادره این مرکز مورد تایید (سازمان غنی وحرفه ای)وکلیه نهادهای صادر کننده مجوز برای مرکز می باشد.