گواهینامه های مجتمع نخبگان مورد تایید کجاست؟

جواب کارشناس :

مجتمع نخبگان دارای مجوزات متعدد به شرح آنچه در اعتبارات و مجوزات مرکز می بینید می باشد در نتیجه گواهینامه های صادره این مرکز مورد تایید (سازمان غنی وحرفه ای)وکلیه نهادهای صادر کننده مجوز برای مرکز می باشد.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان