دوره تخصصیICDL (مهارتهای هفتگانه)

ICDL 

نام دوره آموزشی

ICDL

هدف:

«ICDL» استاندارد مهارت های هفتگانه کامپیوتر می باشد که در ایران اکثر افراد جامعه آن را با همین نام «ICDLمی شناسند. هر فردی در جامعه می بایست دارای گواهینامه «ICDL» به عنوان سواد دیجیتالی باشد. 


دانشجویان پس از گذراندن دوره مهارت های هفتگانه «ICDL» در مجتمع فنی نخبگان می توانند دو نوع مدرک بگیرند: 

شرکت در آزمون فنی و حرفه ای کاربر «ICDL» پیشرفته و اخذ گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که علاوه بر اعتبار در استخدام و اخذ مجوزهای کاری ، این گواهینامه قابل ترجمه بوده و در سایر کشورهای جهان دارای اعتبار است.وهمچنین مدرک داخلی مجتمع نخبگان رادریافت نمایند.

 

 برچسب ها

دورهای ICDL   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان