ضوابط دپارتمان مهندسی نرم افزار

ضوابط دپارتمان مهندسی نرم افزار

دپارتمان مهندسی نرم افزار و تجارت الکترونیک مجتمع فنی نخبگان ضوابط زیر را جهت حضور مستمر و بلند مدت در بازار ضروری می داند.

■ الگو برداری از سازمان های موفق دنیا و بومی سازی آن 
■ عمل به آنچه وعده داده شده است 
■ گوش دادن به صدای مشتری 
■ ارائه خدمات مناسب و مستمر به مشتریان 
■ گسترش بخش تحقیق و توسعه و جذب تکنولوژی جدید 
■ رعایت حقوق معنوی و حفظ محرمیت اطلاعاتی مشتریان

اساتید مجتمع نخبگان زنجان