زمان وگستره اجرا

زمان و گستره اجراء

1) در سال تحصیلی 1397-98 حداقل «10 درصد» از دبیرستان‌های دوره اول متوسطه «100 درصد» مدارس هیأت امنایی و مدارس و مراکز غیردولتی کلیه استان‌ها تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت. 
2) حداقل «20 درصد» دبیرستان های دوره اول متوسطه استان های مجری در سال تحصیلی 1396-1397 تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت. (استان‌های البرز ، سمنان ، شهر تهران ، شهرستان‌های تهران ، قزوین ، گلستان ، مازندران و مرکزی)برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان