حسابداری صنعتی درجه 2

 

حسابداری صنعتی درجه 1

نام دوره آموزشی

حسابداری صنعتی درجه 1

ساعت

30

شهریه (ریال)

7,500,000

 برچسب ها

حسابداری صنعتی درجه 2  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان