نحوه عملی ثبت شرکتها(تکمیلی)

نحوی عملی ثبت شرکتها (تکمیلی)

نام دوره آموزشی

نحوی عملی ثبت شرکتها (تکمیلی)

هدف:

■ آشنایی با مفاهیم دستور جلسات مجامع ، هیات مدیره ، نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه ، انحلال و تصویه در شرکتها

مخاطبین:

■ وکلا و کاراموزان دادگستری ، مشاوران حقوقی ، دانشجویان رشته حقوق

رئوس مطالب

■ دستور جلسات مجامع 
■ کاهش سرمایه 
■ افزایش سرمایه 
■ تبدیل شرکتها 
■ ادغام شرکتها 
■ هیات مدیره 
■ نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه 
■ انحلال و تصویه در شرکت هابرچسب ها

نحوه عملی ثبت شرکتها(تکمیلی)  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان