کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد بزهکاری در نوجوانان

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد بزهکاری در نوجوانان

نام دوره آموزشی

پیشگیری از اعتیاد بزهکاری در نوجوانان

جهت حضور درکلاسهای مجتمع نخبگان وهماهنگی درکلاسها باشماره 09109710638 - 02433544688 -09192410484 تماس فرماییدبرچسب ها

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد بزهکاری در نوجوانان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان