آموزش دادخواست وشکوائیه ولایحه واظهارنامه نویسی

 

 

آموزش دادخواست و شکوائیه و لایحه و اظهارنامه نویسی

نام دوره آموزشی

آموزش دادخواست و شکوائیه و لایحه و اظهارنامه نویسی

 

رئوس مطالب


■ آموزش دادخواست نویسی و شکوائیه نویسی و جداسازی مورد و عنوان شکایت و دادخواست در موارد مختلف 
■ آموزش فهم و تشخیص عنوان پرونده وو نحوه ورود به دادگاه های صالحه و تشخیص و انتخاب نوع پرونده 
■ آموزش نحوه شروع پرونده و تشخیص دادگاههای صالحه و آموزش مقدماتی جنبه عملی رشته حقوق برای ورود به بازارکار 
■ نحوه ی عملی اظهارنامه نویسی و دلایل ارسال اظهارنامه به مخاطب

 برچسب ها

آموزش دادخواست وشکوائیه ولایحه واظهارنامه نویسی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان