اهداف دوره مدیران عالی

اهداف دوره

 
  • آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
  • آشنائی مخاطبین با تکالیف و تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی
  • آشنایی مخاطبین با انواع بدهی های ایجادی تامین اجتماعی برای کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر هر کدام از آنها
  • آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی
  • آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری در سازمان تامین اجتماعی
  • آشنائی مخاطبین با بازرسی از دفاتر قانونی و جایگاه آن در روابط کاری سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان
  • آشنایی مخاطبین با فرآیندهای شناسایی بدهی کارفرمایان ، نحوه ابلاغ و وصول آنها از کارفرما
  • آشنایی مخاطبین با نحوه دفاع کارفرمایان به بدهی های ابلاغی تامین اجتماعی
  • آشنایی با تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه شدگان و مستمری بگیران


برچسب ها

اهداف دوره مدیران عالی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان