کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل TA ، با رویکرد من خوبم تو خوبی

کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل TA ، با رویکرد من خوبم تو خوبی

نام دوره آموزشی

تحلیل رفتار متقابل TA ، با رویکرد من خوبم تو خوبی

شهریه (ریال)

2500000برچسب ها

کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل TA ، با رویکرد من خوبم تو خوبی