مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

محتوای دوره

 

 • پروژه و تعاريف اوليه
 • تعريف پروژه و خصوصيات آن
 • انواع چرخه های عمرمرتبط با پروژه ها
 • تعريف محدوده و مديريت آن در پروژه ها
 • تعريف زمان و مديريت آن در پروژه ها
 • تعريف هزينه و مديريت آن در پروژه ها
 • تعريف يکپارچه سازی و مديريت آن در پروژه ها
 •  فاز برنامه ريزی
 • برنامه ريزی محدوده پروژه
 • تعريف محدوده کاری پروژه
 • تهيه ساختار شکست کارهای پروژه (WBS)
 • برنامه ريزی زمانبندی پروژه
 • تعريف فعاليت ها و مايلستون ها
 • تعريف توالی ها مورد نياز
 • تخمين منابع مورد نياز هر فعاليت
 • تخمين مدت زمان مورد نياز هر فعاليت
 • تهيه برنامه زمانبندی پروژه
 • برنامه ريزی هزينه ای پروژه
 • تخمين هزينه های هر فعاليت
 • بودجه بندی پروژه
 • فاز اجرا
 • جمع آوری اطلاعات واقعی حاصل از اجرای کارها و تخمين های فعلی
 • فاز نظارت و کنترل
 • کنترل محدوده پروژه
 • کنترل زمانبندی پروژه
 • ​کنترل هزينه های پروژه

اساتید مجتمع نخبگان زنجان