ارزیابی پایان دوره آموزشی

ارزیابی پایان دوره آموزشی

ارزیابی دانش آموزان در پایان دوره ، توسط مربی و با نظارت آموزشگاه مجری طرج ، انجام می شود. گواهی حضور در دوره ، توسط آموزشگاه مجری فنی و حرفه‌ای آزاد مطابق با ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور صادر می شود.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان