آیا امکان ثبت نام بصورت اعتباری هم میسر هست؟ مثلا به صورت چک؟

جواب کارشناس :

بله . به صورت توافقی مقداری از مبلغ را به صورت نقد ، و مابقی را به صورت چک میتوانید پرداخت نمایید.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان