آموزش قرارداد نویسی کاری وتجاری

 

آموزش قرارداد نویسی کاری و تجاری

نام دوره آموزشی

آموزش قرارداد نویسی کاری و تجاری

ساعت

30

شهریه (ریال)

4800000

رئوس مطالب


■ آموزش نحوه کلی قرارداد نویسی 
■ آموزش نحوه قرارداد نویسی کارفرما و کارگر و قرارداد پیمانکاری و قرارداد فروش 
■ آموزش نگارش قرارداد های تجاری 
■ آموزش قرارداد نویسی تجاری داخلی و بین المللیبرچسب ها

آموزش قرارداد نویسی کاری وتجاری