آیین دادرسی هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

محتوای دوره

 

 • آشنایی با مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و دیوان عدالت اداری
 • دامنه و حدود صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • نقش سازش در حل و فصل اختلاف کارگری و کارفرمایی
 • ترکیب هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • نحوه تشکیل جلسات و اصول رسیدگی و صدورحکم در این مراجع
 • شرحی برانتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در​هیات های تشخیص و حل اختلاف
 • ادله قابل قبول برای اثبات دعوی درمراجع حل اختلاف
 • ایرادات و موانع رسیدگی
 • مقررات مربوط به ابلاغ دعو​تنامه و آرا
 • تجدید نظرخواهی از آرای هیات های تشخیص
 • آثار آرای قطعی مراجع حل اختلاف
 • اجرای احکام در صدور اجراییه و ترتیب اجرا
 • چگونگی شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف نزد دیوان عدالت اداری
 • صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
 • نحوه درخواست توقف عملیات اجرایی آرای قطعی هیات های حل اختلاف از دیوان عدالت اداری
 • ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان
 • محدوده وظایف و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدورآرای وحدت رویه و ابطال مصوبات مغایرقوانین و مقررات
 • اعاده دادرسی از آرای قطعی دیوان
 • نحوه اجرای آرای قطعی شعب دیوان در واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری


برچسب ها

آیین دادرسی هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان