تحلیل بنیادی بورس

هدف دوره: 

مجتمع فنی نخبگان در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری این دوره‌ نموده است. 

معرفی دوره:

شرکت کنندگان در این دوره با تحلیل بنیادی در بازار معاملات و نحوه استفاده و کاربرد آن در بازار آشنا می‌شوند. بنابراین با شناخت عوامل مؤثر در ارزش سهام میتوانند عملکرد خود را مدیریت نمایند.

محورهای اصلی دوره:
  • آشنایی با تحلیل بنیادی
  • آشنایی با تراز نامه مالی و صورت سود و زیان
  • آشنایی با صورتهای مالی

اساتید مجتمع نخبگان زنجان