نحوه اخذ کارت عضویت

نحوه اخذ کارت عضویت

 

کارت عضویت مجتمع فنی نخبگان که توسط باشگاه مشتریان صادر می گردد راهکاری است برای ایجاد ارتباط بلند مدت ما بین مجتمع فنی نخبگان و اعضای باشگاه مشتریان.کارت عضویت برای دانشجویان مجتمع

که مایلند از امکانات و تسهیلات ویژه باشگاه مشتریان مشتریان استفاده نمایند صادر گردد.متقاضیان برای ثبت نام می توانند به کارشناس باشگاه مراجعه نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از مزایای

کارت عضویت استفاده نمایند.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان