مباحث تخصصی مرتبط باکارفرمایی

جایگاه مقوله پیمان ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی 
روابط حقوقی در قراردادهای پیمان 
مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه
پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی 
طبقه بندی پیمان‌ها بر اساس روش انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 
تشریح بخشنامه‌های مربوط به پیمانکاران
حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی و حق بیمه آنها 
موارد استثناء از پرداخت حق بیمه پیمان‌ها 
بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
مرجع دریافت حق بیمه پیمان‌ها
نحوه اعتراض به حق بیمه پیمان‌ها
ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها 
ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران
رویه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری 
تکالیف پیمانکاران در خصوص اصول ایمنی و فنی کارگاه 
تکالیف و اقدامات پیمانکاران پس از وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری 
مسئولیت پیمانکار در قبال بروز بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار 
چگونگی بیمه شدن پیمانکار و افراد تحت پوشش 
مراحل گرفتن مفاصا حساب شرکت های پیمانکاری از سازمان تامین اجتماعی
آثار صدور مفاصا حساب برای کارفرما، پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی
نحوه بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه‌های پیمانکاری 
ضمانت‌ها در قراردادهای پیمانکاری
میزان تعهدات کارفرما در خصوص بدهی های پیمانکاران


برچسب ها

مباحث تخصصی مرتبط باکارفرمایی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان