معرفی دپارتمان ICDL

هدف مجتمع فنی نخبگان برای دوره‌های آموزشی :

hadaf

نام دوره آموزشی

 

معرفی دپارتمان

سواد دیجیتالی در بین جوامع توسعه یافته یک شاخص ویژه محسوب می‌گردد زیرا با ایجاد آن زیر ساخت‌های ITو ICT به‌درستی اجرا می گردد.  که به عنوان سواد کامپیوتری در حوزه عمومی تلقی می‌شود. 

تلفن تماس 09192410484 آقای محمدی ویا باشماره 02433455453 تماس فرمایید.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان