کارگاه کاربردی حقوق خانواده

کارگاه کاربردی حقوق خانواده

نام دوره آموزشی

کارگاه کاربردی حقوق خانواده

ساعت

-

شهریه (ریال)

-

رئوس مطالب

■ ملاحظات حقوقی پیش از ازدواج و شروط ضمن عقد 
■ اقدامات قانونی نسبت به نفقه ، مهریه و اجرت المثل 
■ حقوق و تکالیف قانونی هر یک از زوجین نسبت به یکدیگر و وجوه التزامات قانونی در زمان تخطی هر یک از آنها 
■ عسر و حرج زن و الزامات قانونی در این مورد 
■ اقدامات قانونی در مورد طلاق و فسخ نکاح 
■ تکالیف قانونی والدین در خصوص حضانت و نگهداری طفل 
■ نحوه رسیدگی به دعاوی مهریه 
■ بررسی آخرین تحولات در قانون حمات از خانوادهبرچسب ها

کارگاه کاربردی حقوق خانواده  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان