دوره جامع مدرسه حرفه اي فروش

دوره جامع مدرسه حرفه اي فروش
محتوای دوره
 

 

 

اصول بازاریابی

اصول جمع آوری و تحلیل داده ها و اطلاعات میدانی بازار

طراحی ، سازماندهی و مدیریت نظام های توزیع و فروش

کارگاه روش های برنامه ریزی فروش

کارگاه روش های ارزیابی و کنترل فروش

روش های اجرایی فروش

فروش دیجیتال

مدیریت فروش فروشگاهی

مدیریت ارتباطات با مشتری

حسابداری فروش

اصول مذاکرات فروش

مهارت های عمومی در فروش

تکنیک های فروش

اصول فروش تلفنیبرچسب ها

دوره جامع مدرسه حرفه اي فروش  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان