اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار

اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار

محتوای دوره

 

آشنایی با کلید واژه هاي اصلی در بازاریابی (نیاز،خواسته،تقاضا،بازار،معامله و..)برچسب ها

اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان