اصول سرپرستی

 

اصول سرپرستی

محتوای دوره

 

  • نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان
  • هدایت و رهبری نیروی انسانی
  • آموزش و توسعه نیروی انسانی
  • ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
  • ایجاد انگیزه در نیروی انسانی
  • برنامه‌ریزی عملیاتی -سازماندهی فعالیت‌ها
  • کنترل عملیات -خلاقیت و نوآوری


برچسب ها

اصول سرپرستی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان