خدمات تحقیقاتی و پژوهشی دپارتمان مهندسی نرم افزار

خدمات تحقیقاتی و پژوهشی دپارتمان مهندسی نرم افزار

پژوهش و تحقیقات یکی از راه های گسترش مرزهای دانش محسوب می گردد. این امر در مراکز علمی و آموزشی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. گروه تحقیقاتی و پژوهشی دپارتمان مهندسی نرم افزار و تجارت الکترونیک از گروه های پژوهشی رشته های مختلف با تخصص های گوناگون تشکیل شده است و آماده همکاری با کلیه مخاطبین و مشتریان دپارتمان می باشد.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان