کارگاه نحوه ارائه صورتهای مالی شرکتهای بیمه بر مبنای IFRS

 

مدت 8 ساعت
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی

 

محتوای دوره

کارگاه یک روزه نحوه ارائه صورتهای مالی شرکتهای بیمه بر مبنای IFRS