آموزش دوره بیمه وقوانین کار

آموزش قوانین کار و بیمه

نام دوره آموزشی

آموزش قوانین کار و بیمه

■ آشنائی با امور قانون کار 
■ آشنائی با امور قوانین بیمه 
■ آموزش نحوه قرارداد نویسی 
■ آموزش نحوه ورود پرونده به اداره کار و بیمه 
■ نحوه دفاع در اداره کار و بیمه 
■ نحوه اصولی شروع پرونده در اداره کار و بیمهبرچسب ها

آموزش دوره بیمه وقوانین کار آموزش دوره بیمه وقوانین کار   آموزش بیمه در زنجان   بیمه تامین اجتماعی   بیمه کارگری  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان