اهداف

1- بسترسازی های لازم در خصوص توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی 
2- هم افزائی ظرفیتهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مدارس متوسطه وزارت آموزش و پرورش در شناسائی و استعدادیابی مهارتی نوجوانان. 
3- ایجاد زمینه به منظور آشنائی با شایستگی های پایه مورد نیاز حرف و مشاغل. 
4- افزایش آگاهی خانواده ها به منظور معرفی و شناسائی مشاغل مورد نیاز بازارکار و هدایت تحصیلی مؤثر دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی. 
5- ایجاد ارتباط مابین آموزش رسمی و غیررسمی در دوره اول متوسطه.برچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان