ارزیابی عملکرد کارکنان

محتوای دوره

 • معرفی فرایند مدیریت عملکرد
 • تفاوت های ارزیابی عملکرد با مدیریت عملکرد
 • مفهوم شناسی عملکرد: اهداف و وظایف، شایستگی های رفتاری
 • نحوه استخراج و تعیین وظایف کلیدی
 • نحوه هدفگذاری
 • نحوه شاخص گذاری
 • نحوه تعیین استاندارد
 • نحوه استخراج نیازهای آموزشی و چگونگی سنجش اثربخشی آموزش ها
 • مربی گری و جایگاه آن در فرایند مدیریت عملکرد
 • فرایند مربی گری-وظایف مربی
 • نحوه ارزیابی عملکرد


برچسب ها

ارزیابی عملکرد کارکنان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان