آیا این آموزشها فقط برای شهر زنجان در نظر گرفته شده است؟

جواب کارشناس :

خیر. مجتمع نخبگان برای سراسر کشور درصورت ثبت نام گروهی داشته باشن خدمات آموزشی ارائه می کند، ضمنا فارسی زبانان( ایرانی و غیر ایرانی ) در خارج و داخل کشور هم می توانند دراین دوره ها (حضوریا حضوری )استفاده کنند و گواهی نامه پایان دوره بگیرند.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان