جذب و استخدام و شایسته گزینی

جذب و استخدام و شایسته گزینی

محتوای دوره

  • شايستگي واهميت بكارگيري روشهاي علمي در ارزيابي شايستگي هاي منابع انساني.
  • نمونه قابليت هاي تعريف شده در شركتها معتبر ايران و جهان با مصاديق
  • روشهاي كلاسيك و سنتي ارزيابي شايستگي ها منابع انساني
  • مراحل اصلي در فرآيند استخدام سيستماتيك
  • تكنيك هاي نوين ارزيابي براي استخدام يا توسعه
  • مصاحبه و اصول آن به همراه كارگاه عملي
  • آشنايي با تست و آزمون هاي روانشناختي (آزمون هاي شناختي و غير شناختي)
  • ابزارهاي معتبر در سنجش قابليت هاي منابع انساني ( نظير ايفاي نقش- حقيقت يابي
  • بازي هاي گروهي- بحث گروهي- ارايه تحليلي- تمرين هاي نوشتاري و مانندآن)


برچسب ها

تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان