حسابداری حقوق و دستمزد

 

حسابداری حقوق و دستمزد

محتوای دوره

  • موادي از قانون كار و تامین اجتماعی، مورد استفاده در محاسبات حقوق و دستمزد
  • محاسبات حق بيمه، معافيت ها و تهيه ي ليست بيمه ي كاركنان
  • فصل درآمد حقوق از قانون ماليات هاي مستقيم
  • محاسبات ماليات حقوق، معافيت ها و تهيه ي ليست ماليات حقوق كاركنان
  • تهيه ي ليست حقوق و دستمزد
  • ثبت هاي سند حسابداري مربوط به حقوق و دستمزد
پیش نیاز :
اصول حسابداری 1/یا سوابق کار حسابداری و یا اصول و مبانی حسابداری بازرگانی​


برچسب ها

حسابداری حقوق و دستمزد  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان