حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

محتوای دوره

 • تعریف حسابداري مالیاتی
 • تاریخچه مالیات
 • تعریف و نقش مالیات در اقتصاد ایران
 • انواع منابع مالیاتی
 • اشخاص مشمول و معاف از مالیات در ایران
 • انواع مالیات هاي تکلیفی
 • هزینه هاي قابل قبول و استهلاکات
 • مقررات عمومی
 • تشویقات و جرایم مالیاتی
 • مراحل مالیاتی از تشخیص تا قطعیت
 • مالیات ارزش افزودهبرچسب ها

حسابداری مالیاتی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان