خدمات مهندسی شبکه و امنیت اطلاعات

خدمات مهندسی شبکه و امنیت اطلاعات

مشاوره تخصصی برای مهندسی شبکه های کامپیوتری در زمینه های :

■ جمع آوری اطلاعات سازمانی برای سازماندهی نیاز ها و امکانات زیر ساخت های موجود 
■ طراحی ساختار Physical و Logical شبکه های Enterprise با راه حل های مهندسی شامل WAN , WLAN و ... 
■ تعریف Security Policy برای شبکه و طراحی یک سیستم امن برای تمام لایه های آن 
■ نظارت بر مراحل اجرا و دفاع از حقوق کارفرما در تمامی مراحل پیاده سازی تا تست سیستم و تحویل آن 
■ مستند سازی برای تمام بخش های شبکه (Documentation) جهت جلوگیری از وابستگی سیستم به یک شخص یا منبع خاص

اساتید مجتمع نخبگان زنجان