مشاوره وکنترل روند اجرای تکالیف مالیاتی

یکی از خدمات ویژه ما که مشکل بیشتر واحدهای تجاری و بازرگانی و صنعتی است یکسان سازی سیستم مالی و مالیاتی جهت ارائه گزارش به حوزه مالیاتی است . ماحصل یکسان سازی گزارش ماده ۱۶۹ مکرر، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی است. همینطور تهیه صورتهای مالی اساسی هم در این نتیجه گیری قرار خواهد گرفت.برچسب ها

مشاوره وکنترل روند اجرای تکالیف مالیاتی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان