قانون کار و تامین اجتماعی

قانون کار و تامین اجتماعی

محتوای دوره

  • تعاریف و کلیات• تاریخچه قانون کار در ایران
  • مشمولین قانون کار- قرارداد کار-شرایط کار
  • مزد، مزایا و فوق العاد ها
  • تعطیلات و مرخصی ها
  • مراجع حل اختلاف
  • قانون تامین اجتماعی
  •  مشمولین قانون تامین اجتماعی
  • شناسایی کارفرمایان و بیمه شدگان- حق بیمه- تکالیف کارفرمایان
  • امور بیمه شدگان - بیمه بیکاري مشمولین بیمه بیکاري- شرایط پرداخت بیمه بیکاري
  • مقررات عمومی


برچسب ها

قانون کار و تامین اجتماعی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان