مدیریت رفاه کارکنان

مدیریت رفاه کارکنان

محتوای دوره

 

 • رفاه و جایگاه آن در فرآیندهای منابع انسانی
 • مروری بر مدل تعالی منابع انسانی
 • تعالی و محیط کار متعالی
 • منابع انسانی، از رضایت تا تعهد
 • انواع تعهد سازمانی و ابعاد شغل
 • نظریه ی سلسله نیازهای مازلو
 • مدل 3RM و ارزیابی سلامت
 • روابط هوش، رفاه و باورها
 • رفاه و سرمایه های فردی و سازمانی
 • رفاه و استرس
 • عوامل بروز استرس
 • ایمنی
 • ارگونومی
 • مروری بر برنامه های رفاهی متداول​


برچسب ها

مدیریت رفاه کارکنان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان